VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Mlynky
č. 4/2023
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynky

Zverejnené
16. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2023 − 30. mája 2023
Kategória

Prílohy