VZN 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy