VZN 5-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy