Preskočiť na obsah

Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Čo potrebujeme

 • doručiť vyplnenú žiadosť vrátane príloh na Obecný úrad v Mlynkoch

Prílohy k žiadosti

 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, so zakreslením dreviny navrhnutej na výrub,
 • doklad o vlastníctve k pozemku, na ktorom drevina rastie,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • doklad o preukázaní dôvodov uvedených v žiadosti (§17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – fyzická osoba 10 € / právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €. Od platenia správneho poplatku sú oslobodení o.i. žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach,
 • stanovisko vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu.

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 524/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Poplatky

Položka 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 • fyzická osoba: 10 €
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou: 100 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní